Free wesite polls
Poll Results
Who is your favorite god or goddess?
Zeus
11% (96)
Poseidon
21% (184)
Hades
8% (70)
Hera
2% (16)
Athena
15% (133)
Apollo
5% (47)
Artemis
10% (84)
Ares
5% (39)
Aphrodite
9% (78)
Dionysus
3% (27)
Hestia
3% (22)
Hephesteus
3% (22)
Demeter
3% (24)
Eros
2% (21)